2% z dane za rok 2015

Napísané: piatok, 18. marec 2016

Venujte svoje 2 % (3 %) z dane za rok 2015 pre náš klub:
KOBRA, Klub orientačného behu Bratislava!

Potrebné tlačivá pre rok 2016:

 

Ako na to ?

* Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15.2.2016.
Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2015) bezodkladne vystaví POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
Na potvrdení máte aj  dátum zaplatenia dane. Z neho si vypočítate : - 2 % zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
Ak ste však v roku 2015 boli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín, tak môžete darovať 3% z daní. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti Vám vystaví organizácia (organizácie)  pre ktorú (é) ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali. Pre členov klubu KOBRA, ktorí sa podieľali na dobrovoľníckej práci v klube a pri organizácii pretekov  vystavíme potvrdenie.
Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane pre zamestnancov. Môžete použiť tlačivo VYHLÁSENIE vo formáte PDF alebo vo formáte  TXT aj s vypísaným údajmi našej organizácie.
V tlačivách vyplňte – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna.
IČO prijímateľa sa do políčok vypisuje zľava. Identifikačné údaje o našom združení:

IČO: 30845602
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: KOBRA, Klub orientačného behu
ulica: Pod Rovnicami 41
PSČ: 84104
obec: Bratislava

Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane treba doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30.4.2016 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska.  Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !
Daňové orgány majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

** Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:
 
Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si 2 % (3 %) (daň x 0,02 alebo 0,03) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, minimálna suma však musí činiť 3,32 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.

Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2 % (3 %) z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:


IČO: 30845602
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: KOBRA, Klub orientačného behu
ulica: Pod Rovnicami
číslo: 41
PSČ: 84104
obec: Bratislava


V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v XIII. Časti.

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2016 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj vyplatiť daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % (3 %) z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak máte odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov, alebo ak správca dane daňovníkovi predĺži lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, predlžuje sa aj lehota na vyplnenie vyhlásenia.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !

*** Ak ste právnická osoba :

Vypočítajte si 2% z dane (daň x 0,02) z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
Ak majú byť poukázané prostriedky vo výške 2 %, je potrebné vyplniť aj kolónku dar 0,5 % zaplatenej dane,  inak budú prostriedky poukázané iba vo výške 1,5 % dane!

Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

IČO: 30845602
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: KOBRA, Klub orientačného behu
ulica: Pod Rovnicami
číslo: 41
PSČ: 84104
obec: Bratislava


IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO.  Právnická osoba môže určiť jednu alebo viaceré neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2% z dane (ak nedá dar 0,5 %, tak iba do výšky 1,5 % z dane).

Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2014 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak máte odklad na podanie daňového priznania k dani z príjmov, alebo ak správca dane daňovníkovi predĺži lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, predlžuje sa nie len lehota na podanie vyhlásenia, ale aj lehota na poukázanie daru 0,5 % a 1,5 % z dane.

Ak ste sa rozhodli, že podporíte takýmto spôsobom náš klub orientačného behu KOBRA, vopred Vám ďakujeme.